Субота, 05 груд. 2020 р.
Консультування персоналу // СЕМІНАРИ
PDF Друк E-mail

УкрАО проводить науково-методичні та науково – практичні семінари та заняття для персоналу органів сертифікації, органів інспектування та випробувальних лабораторій за власними навчальними програмами:

Частина 1. - «Вимоги до керування органiв з оцiнки відповідностi»

Частина 2. - «Керування системами якостi органiв з оцiнки відповiдностi».

Частина 3. - «Метрологічне забезпечення випробувань та калібрувань».

Частина 4. - «Методи випробувань та калiбрувань».

Частина 5. - «Органiзацiя i проведения внутрiшнiх аудитiв та перевiрок органiв з оцiнки вiдповiдностi».

Впроваджено дворівневу підготовку Рівень1- загальні відомості та правила, Рівень 2- поглиблені відомості та практичні заняття.

Встановлено базовий:

4 разовий річний цикл проведення семінарів 1.1., 1.3. у лютому/березні, травні/червні, вересні/жовтні, грудні.

3 разовий річний цикл проведення семінарів 1.2., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3 у лютому, травні, листопаді.

Семінари 1.5. та 2.4. проводяться за наявністю попередніх заявок до участі, семінари можуть бути організовані за ініціативою не менше 3х попередніх заявок, не раніше ніж: через 2 тижні для 2.4. та 5 тижнів для 1.5. від отримання 3х попередніх заявок.

По організації та проведення практичних заняттях 2.4., слід звертатися до партнера УкрАО- Академії метрології України.

За наявністю запиту, або зміні стандартів або законодавства, УкрАО проводить семінари частіше, ніж встановлена базова періодичність- актуальна інформація доступна на сайті.

Рівень 1. Менеджмент органів з оцінки відповідності.Загальний огляд.

 1.1 Науково–методичний семінар

1день

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЙ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ISO/IEC 17025:2017

Роль ISO 17025 у системі оцінки відповідності. Розвиток вимог до випробувальних/калібрувальних лабораторій. Зміни в редакції 2017 р.

Огляд положень стандарту

1.2. Науково–методичний семінар

1 день

МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЙ

Законодавчо регульована і добровільна сфера метрології та метрологічної діяльності. Порядок проведення повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки.

Система менеджменту вимірюваннями - вимоги до процесів вимірювання та вимірювальному обладнанню згідно ДСТУ ІSO 10012, ДСТУ ISO/TR 10017. Валідація та оцінки точності.

Контроль стабільності та достовірності результатів лабораторних випробувань. Експериментальний підхід до оцінювання невизначеності. Роль невизначеності вимірювань при оцінці відповідності JCGM 106-2012.

1.3. Науково–методичний семінар

1день

Організація та проведення внутрішнього аудиту відповідно до вимог

ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065   та ISO 19011.

Настанови щодо внутрішнього аудиту в лабораторіях та органах з сертифікації.

Настанови щодо здійснення аудитів систем менеджменту ISO 19011:2018.

Частина 1. Вступ та класифікація аудитів.

Частина 2. Терміни та визначення. Принципи аудиту.

Частина 3. Менеджмент програмою аудита. Планування та виконання аудиту.

Частина 4. Компетентність аудиторів. Психологічні аспекти.

Самооцінка знань і навичок учасників семінару

 1.4. Науково–методичний семінар

«ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСПЕКЦІЙНИХ ОРГАНІВ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ISO/IEC 17020,   EA-2/17M»

1 день

Вимоги до інспекційних органів за стандартом ISO/IEC 17020.

Акредитація за вимогами EA-2/17M:2016.

Політики Національного агентства з акредитації України

 1.5. Науково–методичний семінар

1 день

«ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ   ОРГАНІВ З СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ISO/IEC 17024»

Вимоги ISO/IEC 17024 до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу.

Впровадження ISO/IEC 17024 з врахуванням вимог документів Міжнародного форуму з акредитації (IAF), Європейської кооперації з акредитації (EA) та  Національного агентства з акредитації України (НААУ).

 

Рівень 2. Менеджмент органів з оцінки відповідності.

Професійний розвиток.

2.1. Науково–методичний семінар

 1 день

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЙ ЗГІДНО З ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ТА ВИМОГАМИ ISO/IEC 17025:2017

Принципи встановлення міжкалібрувальних інтервалів.

Впровадження лабораторіями ISO/IEC 17025:2017 з врахуванням вимог документів ILAC, EA, НААУ.

Вимоги до оцінки ризиків органів з оцінки відповідності та методи їх реалізації. Впровадження заходів з оцінки ризиків та можливостей у діяльність лабораторій.

 2.2. Практичне заняття

 1 день

ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ОРГАНІВ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065 та ISO 19011:2018.

Застосування принципів аудиту.

Підготовка опитувального листа.

Підготовка програми та плану аудиту.

Визначення компетентності та оцінка аудиторів.

 2.3. Науково-практичний семінар

2 дні

 Ризик орієнтований менеджмент у стандартах, директивах і Регламентах ЕС. Практика використання ризик менеджменту.

1 Ризики законодавчої та регуляторної сфери в Директивах та регламентах : Регламент ЄС N 765/2008, Рішення № 768/2008/ЕC.  

   Ризик орієнтоване мислення у корпоративних системах менеджменту:

ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45000:2018, ISO22000:2018, ISO26000, ISO50001.

2 Стандарт ISO 31000 Менеджмент ризиків – принципи та настанови.

2.1 Структура стандарту, термінологія, аналіз змісту окремих розділів

2.2 Принципи та структура ризик менеджменту

2.3 Концепція:

- доручення та зобов’язання;

- проект концепції ризик менеджменту;

- впровадження ризик менеджменту;

- моніторинг та аналіз концепції;

- постійне покращення концепції.

2.4 Процес ризик менеджменту:

- комунікації та консультації;

- встановлення внутрішнього та зовнішнього контекстів, контексту процесу РМ, критерії РМ;

- оцінювання ризиків, ідентифікація, аналіз, визначення степеню ризику;

- опрацювання ризиків, вибір опції опрацювання, підготовка та впровадження планів опрацювання ризиків;

- моніторинг та аналіз;

- документування процесів ризик менеджменту.

3 Стандарт ISO 31010 Менеджмент ризиків. Методи оцінювання ризику.

Практичне заняття Робота у групах методом мозкового штурму та експертних оцінок.

3.1 Визначення оцінювання ризику

- мета та переваги;

- оцінювання ризику та структура системи менеджменту ризику;

- оцінювання ризику та процес менеджменту, обмін інформацією та консультації, встановлення сфери застосування менеджменту, оцінка, обробка, аналіз та моніторинг ризику.

3.3 Процес оцінювання ризику:

- ідентифікація ризику;

- аналіз ризику, оцінювання методу управління, аналіз наслідків, оцінювання вірогідності, попередній аналіз, невизначеність та ранжування по здатності до впливу;

- порівняльне оцінювання ризику;

- документація;

- повторне оцінювання ризику;

- оцінювання ризику на різних стадіях життєвого циклу.

3.4 Вибір методів оцінювання ризику:

- вибір методу;

- доступність ресурсів;

- характер та ступінь невизначеності інформації;

- складність;

- типи методів оцінювання ризиків.

3.5 Приклади використання методів оцінювання ризик менеджменту.

4 .1 Робота у групах методом мозкового штурму та експертних оцінок.

Постановка завдання на виробництво продукту:

- визначення вхідних та вихідних даних проекту;

- визначення необхідних ресурсів проекту;

- визначення учасників проекту;

- умови перетворення ресурсів в продукт;

- визначення необхідної документації для проекту, її актуальність;

- визначення необхідних засобів виробництва для проекту;

- визначення зацікавлених сторін проекту.

На рівні опрацювання контексту організації на певний період:

-          визначення системи процесів для оцінювання:

управлінські,

бізнес процеси,

допоміжні процеси;

-          розроблення визначених для оброблення процесів:

структурна схема процесу,

вхідні/вихідні дані,

дані управління та підтримки,

ресурси процесу,

перетворення входу у вихід,

цифрові показники процесу,

контрольні точки,

критерії оценювання.

Визначення основних умов для виробництва продукції:

- зовнішні та внутрішні фактори,

- небезпеки,

- невизначеності.

Фінансові показники проекту,

   фінансові ризики;

   структура ціни проекту:

             - вартість,

             - собівартість,

             - прибуток.

   фінансова парадигма ризик менеджменту, відносно проекту та процесу, що розробляються.

Шість завдань для кожної групи:

1. Розробка процесу, структурна схема, показники.

2. Якісна оцінка ризиків для процесу. Визначення ризиків з опису внутрішніх та зовнішніх факторів, невизначеності, загроз та інше…

3. Кількісна оцінка ризику. Оцінка ризику у відносних та фінансових одиницях.

4. Розробка заходів щодо мінімізації ризиків, їх фінансова оцінка.

5. Розробка карти ризиків відповідно до парадигми фінансової оцінки ризиків.

6. Перевірка ризиків та розроблених заходів концепцією прийнятності ризику.

 На занятті вирішуються питання ризик менеджмент у життєвому циклі продукції:

     визначення ризиків на етапах життєвого циклу:

           - при формуванні контексту організації, процесу,

           - при плануванні робіт та розподілу ресурсів,

           - при виробництві,

           - при постачанні та діях після поставки продукції;

     якісна та кількісна оцінка ризиків на етапах життєвого циклу;

     методи мінімізації ризиків та максимізації можливостей;

     карти ризиків;

     розробка плану заходів щодо мінімізації ризиків;

     динаміка змін ризиків, управління змінами;

     питання фінансового ризик менеджменту та оцінки ефективності виробництва.

 

 2.4. Науково-практичні семінари

Академії метрології України http://ua.amu.in.ua/

по 2дні

РОЗРАХУНКИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

ВАЛІДАЦІЯ- оцінювання придатності методів випробувань.

 
Контакти УкрАО

Державна реєстрація: 09.02.2006 р.

Асоціація припиняє свою діяльність

Тел.        067-3941475,  050-4103206

Електронна пошта – ukrao@i.ua,   ukrao@i.com.ua;

Ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) – 341 88 687.

Код 388858747575 результату надання адмін. послуг для доступу до Статуту УкрАО на сайті Мінюсту України https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

Довідка про взяття на облік платників податків № 14 923 від 10.02.2006 видана ДПІ у Солом’янському районі м. Києва.

Індивідуальний податковий номер – 341 886 826 580.

UA033510050000026008495328600

Платник податків на загальних умовах.

PIC: 921459940

Хто на сайті?
На даний момент 6 гостей на сайті