Неділя, 17 січ. 2021 р.
Керівництво PDF Друк E-mail

 

Загальними зборами Асоціації „Українські акредитовані органи з оцінки відповідності” (Протокол № 10 від 19 травня 2016 року) одностайно обрано:
_
Президентом Асоціації  - Казанцева Сергія Андрійовича, (01.09.1953р.)
 
Віце - президентом Асоціації - Рубальського Сергія Семеновича
 
Президію УкрАО у складі:
Казанцев Сергій Андрійович, Президент Асоціації "Українські акредитовані органи з оцінки відповідності";
Рубальський Сергій Семенович, генеральний директор ТОВ "Глобал Сертифік";
• Легкун Євсентій Порфирович, заступник директора з наукової роботи, академік, к.т.н., ДГП "Сертифікаційний випробувальний центр опалювального обладнання";
• Гутаревич Сергій Юрійович, заступник директора з наукової роботи, ДП „ДержавтотрансНДІпроект”;
• Мартиненко Михайло Васильович.

Ревізійну комісію у складі:
• Старченко Микола Вікторович, генеральний директор Корпорації „Міжвідомчий центр сертифікації”
• Сухенко Сергій Павлович, директор ТОВ "Науково-виробничий центр "ТЕСТ-БДТ"; 
• Жаров Костянтин Сергійович, завідувач відділу реєстрації, інформаційного забеспечення та контролю ДП "ДержавтотрансНДІпроект".
_
З 01.07. 2011 року директором УкрАО призначений Мороз Сергій Вікторович.
_
_
ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ:
-
Президенти Асоціації "Українські акредитовані органи з оцінки відповідності"
з 14.06.2011 р.                         - Казанцев Сергій Андрійович
з 15.02.2006 р. по 14.06.2011 р - Кабан Петро Степанович
 
-
Директори УкрАО
з моменту створення Асоціації по грудень 2008 р. - Камінський Віктор Юлійович
грудень 2008 року - червень 2011 року                - Казанцев Сергій Андрійович
з липня 2011 року                                                - Мороз Сергій Вікторович
-
Члени Президії УкрАО всіх років:
Казанцев Сергій Андрійович
Рубальський Сергій Семенович
Легкун Євсентій Порфирович
Гутаревич Сергій Юрійович
Мартиненко Михайло Васильович
Беліков Микола Іванович
Кабан Петро Степанович
Камінський Віктор Юлійович
Редзюк Анатолій Михайлович - Віце президент Асоціації 15.02.2006 року - 19.05.2016 року
Сухенко Павло Романович
Мороз Сергій Вікторович
-
Члени ревізійної комісії УкрАО всіх років:
Старченко Микола Вікторович
Сухенко Сергій Павлович
Жаров Костянтин Сергійович
Піднебесний Андрій Петрович
Подольський Дмитро Маркович
Тарасюк Василь Григорович
Зайончик Михайло Леонідович
 
 Органами управління Асоціацією є:
• Загальні збори членів Асоціації (у подальшому іменуються Загальні збори); 
• Президія Асоціації, яку очолює Президент Асоціації; 
• Ревізійна комісія Асоціації, яку очолює Голова. 
Загальні збори є Вищим органом Асоціації. Президія Асоціації є керівним органом Асоціації. Ревізійна комісія Асоціації є контрольним органом Асоціації.
Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік. Загальні збори можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Асоціації. До компетенції Загальних зборів відносяться:
• затвердження змін Статуту Асоціації та Установчого договору; 
• розгляд та затвердження програм діяльності і звітів Президії та Ревізійної комісії Асоціації, затвердження кошторису Асоціації; 
• обрання членів Президії, Ревізійної комісії, Президента та Віце - президента Асоціації; 
• прийняття рішення щодо припинення діяльності Асоціації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; 
• прийняття до Асоціації нових членів, виключення із складу Асоціації її членів за їх Заявами; 
• делегування певної частини належних їм повноважень Президії Асоціації. 
Для керівництва діяльністю Асоціації обирається Президія Асоціації. Кількісний і персональний склад Президії Асоціації визначається Загальними зборами. До складу Президії Асоціації не може входити більше одного представника від кожного з членів Асоціації. Президія Асоціації, Президент Асоціації та Віце - президент Асоціації обираються на 5 років, але не більш, ніж на два строки, та переобираються одночасно. До компетенції Президії Асоціації відноситься:
• підготовка та проведення Загальних зборів; 
• підготовка проектів програм діяльності Асоціації; 
• попередній розгляд річних звітів Президії та Ревізійної комісії; 
• узгодження структури Асоціації, складу її посад та органів; 
• визначення розмірів членських внесків та порядку їх сплати; 
• контроль за реалізацією рішень Загальних зборів і Президії; 
• розробка та підготовка до затвердження кошторису Асоціації; 
• затвердження положення про виконавчий орган Асоціації; 
• розгляд та визначення поточних питань діяльності. 
Президент Асоціації: 
• представляє Асоціацію в органах влади, підприємствах, установах, громадських і міжнародних організаціях, без доручення діє від імені Асоціацї; 
• головує на Загальних зборах та засіданнях Президії Асоціації; 
• здійснює поточний контроль за реалізацією рішень Загальних зборів та Президії Асоціації; 
• вносить пропозиції на розгляд Загальним зборам щодо кандидатур членів Президії та Ревізійної комісії Асоціації. 
Для забезпечення поточної діяльності Асоціації, реалізації рішень Президії та Загальних зборів Президією Асоціації утворюється виконавчий орган Асоціації. Директор виконавчого органу Асоціації може бути членом Президії Асоціації.
Контроль за дотриманням Президією Асоціації вимог Статуту, перевірку фінансове - господарської діяльності, звітів, каси та майна Асоціації здійснює Ревізійна комісія Асоціації, що утворюється з представників членів Асоціації рішенням її Загальних зборів. Ревізійна комісія Асоціації обирається Загальними зборами у складі трьох членів строком на п'ять років, але не більш, ніж на два строки. Голова Ревізійної комісії обирається зі складу Ревізійної комісії її членами. Ревізійна комісія Асоціації складає звіт про свою роботу, висновки за річними звітами та балансами Асоціації і подає їх Загальним зборам на затвердження. Ревізійна комісія Асоціації підзвітна виключно Загальним зборам. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Президії Асоціації, а також особи, що займають посади в Асоціації. Президент Асоціації, Віце - президент Асоціації, директор виконавчого органу Асоціації зобов'язані надавати в розпорядження Ревізійної комісії всі необхідні для проведення ревізії матеріали.
 
Контакти УкрАО

Державна реєстрація: 09.02.2006 р.

Асоціація припиняє свою діяльність

Тел.        067-3941475,  050-4103206

Електронна пошта – ukrao@i.ua,   ukrao@i.com.ua;

Ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) – 341 88 687.

Код 388858747575 результату надання адмін. послуг для доступу до Статуту УкрАО на сайті Мінюсту України https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

Довідка про взяття на облік платників податків № 14 923 від 10.02.2006 видана ДПІ у Солом’янському районі м. Києва.

Індивідуальний податковий номер – 341 886 826 580.

UA033510050000026008495328600

Платник податків на загальних умовах.

PIC: 921459940

Хто на сайті?
На даний момент 6 гостей на сайті